Regulamin

Regulamin Cmentarza Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Żurominie

 

1. Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
2. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. l Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318) stanowi się, co następuje.
§ 1
Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Żurominie, ul. Kościuszki 4, zwanej dalej Parafią.
§ 2
1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
2. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kościelny Parafii - telefon kontaktowy: 500 735 034.
3. Dokumentację Cmentarza i sprawy związane z pochówkiem prowadzone są w Kancelarii Parafialnej.
4. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.30 oraz w sobotę w godzinach 10.00 - 12.00; telefon kontaktowy: 511 346 569. W wakacje i  ferie zimowe godziny urzędowania mogą ulec zmianie.
§ 3
Cmentarz jest otwarty codziennie. 
§ 4
1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny.
2. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.
3. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem. 
4. Śmieci i odpady cmentarne składane są do odpowiednich pojemników.
5. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów i pomników od jakichkolwiek zniszczeń. 
6. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu i pomnika spoczywa na dysponencie grobu.
7. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów i pomników, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i  aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
8. Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności. 
9. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do  spożycia i  może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych. 
§ 5
Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.
§ 6
1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.
2. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:
a. pogrzeb;
b. ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;
c. budowa nowego grobu murowanego;
d. budowa nowego pomnika;
e. wymiana starego pomnika na nowy;
f. remont grobowca i pomnika dotyczący w szczególności wymiany płyty, tablicy lub wykonywania innych tym podobnych prac;
g. kładzenie chodnika, stawianie ławek i kwietników oraz innych elementów zdobniczych przy grobie;
h. sadzenie drzew i krzewów.
3. Prace budowlane i remontowe na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres. 
4. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania. 
5. W czasie wykonywanych prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
§ 7
1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
2. Wykonanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. 
3. Prace budowlane i remontowe mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie.
4. Prace prowadzone w czasie sprzecznym z punktem 3 lub bez zezwolenia Zarządcy uważane są za nielegalne.
5. Wykonawca prac zobowiązany jest uzgodnić przynajmniej jeden dzień wcześniej z Kościelnym Parafii wjazd na cmentarz.
6. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
7. Na grobach można ustawiać pomniki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
8. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.
9. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
10. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
11. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę pomnika, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
12. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po  robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
13. Zarząd Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów.
§ 8
1. Na terenie Cmentarza zakazuje się:
a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
c. niszczenia zieleni, pomników, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
d. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
e. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
f. przemieszczania nagrobków;
g. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju;
h. przebywania na cmentarzu w godzinach nocnych; 
i. przebywania dzieci w wieku do 12 lat bez opieki rodziców;
j. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca; 
k. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
l. sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion;
m. wypalania śmieci;
n. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;
o. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;
p. wprowadzania zwierząt;
r. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
s. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
t. uprawiania żebractwa.
2. Każda osoba, która naruszając zakaz określony w ust. 1 spowoduje szkody materialne na terenie Cmentarza obowiązana jest do ich pokrycia w pełnej wysokości.
§ 9
1. Zarząd Cmentarza pobiera ofiary za:
a. dzierżawę miejsca w grobie, tzw. pokładne na okres 20 lat (opłata wnoszona przy pogrzebie) oraz dochowanie do grobu kolejnego zmarłego na okres 20 lat (opłata wnoszona przy pogrzebie);
b. odnowienie prawa do grobu; 
c. zezwolenie na postawienie nowego pomnika;
d. zezwolenie na budowę nowego grobu murowanego;
e. zezwolenie na wymianę starego pomnika na nowy;
f. zezwolenie na wykonywanie wszelkich prac budowlanych, remontowych i kamieniarskich;
g. korzystanie z terenu i urządzeń Cmentarza przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe i cmentarne;
h. zezwolenie na ekshumację zwłok;
i. dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobu.
2. Wysokość ofiar, o których mowa w ust. 1 ustala Zarząd Cmentarza w zależności od zakresu zgłaszanych prac i na podstawie kosztów związanych z utrzymaniem Cmentarza.
3. Ofiary, o których mowa w ust. 2 powinny być uiszczone wraz ze zgłoszeniem wniosku w sprawach, o których mowa w ust. 1.
§ 10
1. Przez wniesienie ofiary za pokładne nie nabywa się praw własności opłaconych miejsc, lecz staje się jedynie ich dysponentem na okres 20 lat.
2. Ofiary za  pokładne wnosi się na  okres 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej ofiary). 
3. Po tym czasie, bez wezwania, dysponent grobu powinien wnieść ponownie stosowne ofiary. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o upływie tego okresu.
4. Ofiary za pokładne nie podlegają zwrotowi. 
5. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do  tego poprzez złożenie stosownych oświadczeń.
6. Wszelkie konsekwencje prawne, związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych oświadczeń oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.
7. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.
8. Osobie, która mimo upływu terminu  20 lat nie wniosła ofiar pokładnego, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo, że grób utrzymywany był w należytym porządku.
9. Po wygaśnięciu wszystkich ofiar pokładnego za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.
10. Po wygaśnięciu wszystkich ofiar pokładnego za 20 lat dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych pomnika lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiar, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
11. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i  Zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane do nowo wybudowanego grobowca.
12. Zarząd sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.
13. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

§ 11
1. Prawo do grobu mają uprawnieni członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
a. pozostały(a) małżonek(ka);
b. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
c. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
d. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
e. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
2. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
3. Prawo do grobu obejmuje decydowanie o tym, kto może być dochowany do grobu.
4. Dochowanie do grobu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty zgodnie z regulaminem cmentarza. W takiej sytuacji prawo do grobu ulega przedłużeniu o 20 lat od dnia dokonania dochowania.
5. Prawo do grobu wygasa po 20 latach od dnia pochowania ostatnich zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich w danym grobie.
6. Prawo do grobu może być  odnawiane przez wniesienie opłaty określonej w regulaminie cmentarza.
7. Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która złożyła ofiarę za pokładne na okres 20 lat.
§ 12
1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje Zarząd Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
2. Wniesienie ofiary 20-letniej za pokładne przez osobę niewymienioną w § 11 ust. 1 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną.
§ 13
1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§ 14
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
c. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.
2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez zwrotu ofiary 20-letniej.
§ 15
Grobowce na wolnym placu w starej części Cmentarza winny być wybudowane w ciągu  12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządu Cmentarza, a dysponent grobu nie ma prawa do żądania zwrotu ofiary 20-letniej.
§ 16
1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.
2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.
§ 17
Ewentualne skargi i wnioski można kierować do Zarządu Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Żurominie.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
§ 19
Regulamin publikuje się na stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii parafialnej.
§ 20
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i tym samym tracą moc wszelkie inne uregulowania wewnętrzne dotyczące Cmentarza.


ks. kan. dr Tomasz Kadziński
Proboszcz Parafii św. Antoniego w Żurominie

 
Żuromin, 01 stycznia 2023 r.

 
Załącznik do Regulaminu cmentarza

Wykaz ofiar pobieranych w roku 2023 z tytułu:

1) dzierżawy miejsca w grobie dla każdego zmarłego, tzw. pokładne na okres 20 lat: 300,00 zł

2) dochowania do grobu kolejnego zmarłego na okres 20 lat: 300,00 zł

3) odnowienia prawa do grobu na okres kolejnych 20 lat: 300,00 zł

4) zezwolenia na postawienia nowego pomnika lub wymianę starego pomnika na nowy: 500,00 zł

5) zezwolenia na grób murowany:
a. w przypadku pojedynczego grobu (jedno miejsce): 300,00 zł
b. w przypadku pojedynczego grobu (dwa miejsca): 400,00 zł
b. w przypadku podwójnego grobu (rodzinnego): 700,00 zł

6) zezwolenia na grób murowany pod jedną urnę według kolejności w nowej części cmentarza: 150,00 zł

7) zezwolenia na grób murowany pod urny w nowej części cmentarza: do uzgodnienia według ilości miejsc

8) zezwolenia na grób murowany pod urny w starej części cmentarza: do uzgodnienia w zależności od ilości miejsc

9) zezwolenia na prace remontowe pomnika: do uzgodnienia w zależności od zakresu prac

10) zezwolenia na ekshumację: 100,00 zł

11) dokonania zmiany dysponenta grobu: 50,00 zł

12) korzystania przez uprawnioną firmę lub osoby fizyczne z terenu cmentarza: 100,00 zł

Ks. Tomasz Kadziński - proboszcz

Żuromin, 01 stycznia 2023 r.

 

Więcej w kategorii: Cmentarz Dokumenty do pobrania »